Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

NeredesinUstam.com Hizmet Veren Üyelik Sözleşmesi

1) NeredesinUstam.com elektronik hizmet platformu İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret şirketine aittir.

2) İşbu kayıt sözleşmesinde belirtilen;

Kayıt işlemi; http://www.neredesinustam.com/uyelik?islem=kayit_kurumsal adresinde kayıt bilgilerinin doldurularak “Kaydet” butonuna basılmasından sonra NeredesinUstam.com görevlilerince teyit alınması ile tamamlanan süreci,

Firma; http://www.neredesinustam.com/uyelik?islem=kayit_kurumsal adresinde bilgileri kaydedilen tüzel kişiliği,

Kayıt yapan; http://www.neredesinustam.com/uyelik?islem=kayit_kurumsal adresine firma bilgilerini giren gerçek kişiyi,

Teyit araması; kayıt yapanın http://www.neredesinustam.com/uyelik?islem=kayit_kurumsal adresinde kayıt bilgilerini doldururak “Kaydet” butonuna basmasından sonra NeredesinUstam.com görevlilerince bilgilerin teyit edilmesi amacıyla yapılan aramayı ihtiva eder.

3) İşbu kayıt sözleşmesi; NeredesinUstam.com e-hizmet platformunun çalıştırılmasını sağlayan İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret ile Firma arasında imzalanmıştır. http://www.neredesinustam.com/uyelik?islem=kayit_kurumsal web adresindeki “Kaydet” butonuna basıldığı andan itibaren geçerlidir.

4) Kayıt işlemi; Firma adına kayıt yapan kişinin “ Kayıt” butonuna basmasından sonra kayıt bilgilerinde belirtilen sabit telefon numarasının NeredesinUstam.com yetkililerince aranarak kayıt bilgilerinin teyit edilmesinden sonra tamamlanacaktır. Kayıt işleminin bu şekilde tamamlanması ile firma bilgileri aktif hale gelecektir. Teyit aramasında; kayıt yapanın iletişim bilgilerinde belirttiği “Telefon ”’ da belirtilen telefon numarası mesai saatleri içerisinde aranır, ulaşılamaması halinde varsa, “Mobile ”’de belirtilen telefon numarası aranır. Firmaca belirtilen her iki numaraya da her ne sebeple olursa olsun ulaşılamaması halinde kayıt işlemi aktif hale getirilmez ve kayıt talebi iptal olunur.

5) İşbu Kayıt Sözleşmesine aykırı başlatılmış Kayıtlar geçersizdir. Bu durumda, NeredesinUstam.com , firmayı yahut kayıt yapanı bilgilendirmeksizin kayıt talebini anında sonlandırma yetkisi vardır. Sözleşme’ye aykırı olarak başlatılmış kayıt durumunda dahi, işbu Sözleşme kapsamında İF Elektronik Hizmetler tüm hakları en geniş kapsamıyla işbu Sözleşme’ye uygun olarak koruma altında olacaktır. Hatalı ve eksik bilgiler ile yapılmış olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Kayıt yapan; Firmanın yetkilisi olduğunu kabul ederek kaydı yaptığını taahhüt eder. Kayıt yapan, kayıt bilgilerinin doğruluğundan tek başına sorumludur. Kayıt yapan, kayıt bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran kayıt yapan sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk; beyan ihlali sebebiyle İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret’in doğmuş/doğacak menfi ve müspet tüm zararlarını kapsar. Teyit araması sonrasında kayıt işlemi aktif hale getirildiği anda kayıt yapanın tüm sorumluluğundan işbu maddede kapsamı belirlendiği şekilde Firma da müştereken ve müteselsilen sorumlu hale gelecektir. Bu durumda Firma, kayıt yapanın kendi yetkilisi olmadığı gerekçesiyle kendisinin sorumlu olmadığını iddia edemeyecektir.

7) Teyit araması kayıt altına alınır ve bu durum aranan kişiye telefonda bildirilir. Ayrıca; zaman zaman NeredesinUstam.com , Firma ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulamasını ve/veya güncellemesini talep edebilir.

8) Firma; NeredesinUstam.com veri tabanına konulmak suretiyle kayıt işlemi ile verdiği bilgilerin, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret ’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde İF Elektronik Hizmetler’ de firma’dan kayıt işlemi ile ilgili bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Bu sözleşme kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme’de belirtilen kullanım ve kullandırma hakları ile faydalanma ve faydalandırma hakları; NeredesinUstam.com ; internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radio, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma haklarını kapsar. Bu madde dahilinde haklar, içerik üzerinde olabilecek ile her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını da kapsar. Söz konusu hakların kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma ve faydalandırılmasında İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret , Firmanın herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu haklar sürekli, kalıcı, devir edilebilir, kayıt işleminin tamamlanması ile bedelsiz olarak Firma tarafından İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret’e verilmiş olarak kabul edilir.

9) Firma, kayıt bilgilerinin başta NeredesinUstam.com elektronik hizmet platformu olmak üzere İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret tarafından, ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılacağını ve faydalanılacağını bilmekte ve bu hususu geri dönülemez olarak beyan ve kabul etmektedir. İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret , işbu sözleşme kapsamında kayıt bilgilerini genele sunabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret in belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir, kayıt bilgilerinin hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, pazarlayabilir, satabilir. Bu madde kapsamında Firma, herhangi bir şekilde İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10) İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret, kayıt bilgilerinin kendi uhdesinde en uzun süreli şekilde saklanması hakkına sahiptir. Bu bilgilerin korunmasında maksimum dikkati gösterecektir ancak bu konuda Firma’ya herhangi bir taahhütte bulunmamakta, açık veya örtülü bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.

11) İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret, gerek işbu sözleşmede yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de kendi yahut NeredesinUstam.com sitesinde yer alan her türlü içerik, görüş ve bilgiyi önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

12) Verilen Hizmet’in özü gereği, internet camiasında genel kabul görmüş teammüller ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesindeki belirsiz durumlar ve sınırlar her zaman İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret’in lehine yorumlanacaktır. Firma, söz konusu durumu, peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

13) Firma, ses ve diğer kişisel veri kayıtlarının İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret tarafından saklandığını bildiğini ve ses ve diğer kişisel veri kayıtlarınının saklanmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

14) İşbu sözleşmenin geçerlilik süresi; İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret’in tasarrufunda olup, sözleşmeyi feshettiğini Firmaya bildirmeksizin tek taraflı olarak sonlandırabilir. Ayrıca; Firmanın yazılı olarak kayıt bilgilerinin NeredesinUstam.com elektronik hizmet platformundan silinmesini istemesi halinde de sözleşme sona ermiş olacaktır.

15) NeredesinUstam.com , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mail ve/veya SMS iptali için İF Elektronik Hizmetler ve Ticaret ‘e iptal maili göndermesi ile gerçekleştirebilecektir.

16)  Taraflar işbu SÖZLEŞME nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.